کد css موس هاور برای روشن تر شدن (اشباع ) عکس وقتی که موس روی عکس قرار می گیرد

برای تست چگونگی تغییر عکس ، موس را روی عکس زیر ببرید


<style>
.image9 {
-webkit-transition: all 0.7s ease;
transition: all 0.7s ease;
} 
.image9:hover {
filter: brightness(300%); }
</style>

کد بالا را کپی و در قسمت موردنیاز سایت خود بگذارید

موفق باشید